Cenník

Kožný prick test nad rámec hradenia zdravotnej poisťovne - 1ks

3 €

Vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého (prístrojom Niox Vero)

25 €

Antibakteriálny filter na spirometer

5 €

Opätovné vystavenie receptu pri strate alebo skončení platnosti

5 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely

15 €

Vypísanie tlačiva pre úradné účely

30 €

Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu

40 €

Poskytnutie tlačiva pacientovi (priepustka, ...)

1 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

2 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel

10 €

Vyšetrenie laktózovej intolerancie

30 €

Vyšetrenie SIBO

30 €

Fruktózotolerančný test

30 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne prvého vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

50 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne kontrolného vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

30 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne hyposenzibilizácie (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

30 €

Administratívny poplatok (vrátenie platby, zmeny v rezervačnom systéme, iné administratívne úkony na žiadosť pacienta)

8 €

Poplatok za platbu kartou

1 €

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY POSKYTOVATEĽA NEUHRÁDZANÉ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA*

*účtované pacientovi, ktorému boli nižšie uvedené nadštandardné služby poskytnuté na základe jeho vlastnej elektronickej žiadosti odoslanej prostredníctvom webu poskytovateľa

Premium - dostavenie sa pacienta na uvoľnený termín poskytovateľa po telefonickom kontakte ambulanciou od 24 do 168 hodín

60 €

Recept - žiadosť o recept prostredníctvom webu poskytovateľa

8 €

Výsledky - odoslanie výsledkov vyšetrení na email pacienta

8 €

Platný od 12.11.2022