Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Imunoalergologické vyšetrenie - samoplatca

50 €

Kontrolné imunoalergologické vyšetrenie - samoplatca

30 €

Spirometrické vyšetrenie - samoplatca

15 €

Kožný prick test - samoplatca - 1ks

3 €

Kožný prick test nad rámec hradenia zdravotnou poisťovňou - 1ks

3 €

Vyšetrenie laktózovej intolerancie (info o poplatku)

30 €

Vyšetrenie fruktózovej intolerancie (info o poplatku)

30 €

Vyšetrenie SIBO (info o poplatku)

30 €

Vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého (FENO)

25 €

Antibakteriálny filter ku sprirometrii

5 €

Opätovné vystavenie receptu pri strate alebo skončení platnosti

5 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely

15 €

Vypísanie tlačiva pre úradné účely

30 €

Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu

40 €

Poskytnutie tlačiva pacientovi (priepustka, ...)

1 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

2 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel

10 €

Poplatok za platbu kartou

1 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne prvého vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

50 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne kontrolného vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

30 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne hyposenzibilizácie (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

30 €

Administratívny úkon (vrátenie platby, zmeny v rezervačnom systéme, iné administratívne úkony na žiadosť pacienta) (info o poplatku)

8 €

Recept - elektronická žiadosť o recept alebo zdravotnícku pomôcku (info o poplatku)

8 €

Výsledky - emailové odoslanie výsledkov odberu krvi (info o poplatku)

8 €

NADŠTANDARDNÁ SLUŽBA POSKYTOVATEĽA NEUHRÁDZANÁ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA*

*účtované pacientovi, ktorému bola nižšie uvedená nadštandardná služba poskytnutá na základe jeho vlastnej elektronickej žiadosti odoslanej prostredníctvom webu poskytovateľa

Náhradník na prvé vyšetrenie - Poskytovateľ  kontaktuje Pacienta so skorším termínom ako bol pôvodne potvrdený, z dôvodu uvoľnenia sa termínu. 

60 €

Náhradník na kontrolné vyšetrenie - Poskytovateľ  kontaktuje Pacienta so skorším termínom ako bol pôvodne potvrdený, z dôvodu uvoľnenia sa termínu. 

30 €

Cenník výkonov hradených zo zdravotného poistenia

1 - Rada. Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom. 

10 

10 - Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie vrátane rád, dokumentácie. Výkon môže vykázať lekár špecializovanej starostlivosti podľa § 8 ods. 3 zákona c. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "lekár špecializovanej starostlivosti") toho istého pacienta a toho istého ochorenia iba raz. Viacnásobné vykazovanie výkonov sa zdôvodňuje. 

25 

10e - Edukácia pacienta, nácvik a kontrola správnej inhalačnej techniky.

20 

15b Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom špecializovanej starostlivosti.

15 

15f - Interpretácia imunologického profilu piatich a viacerých parametrov s písomným záverom a odporúčaním, nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódom 60.

30 

40 - Zotrvávanie pri pacientovi môže vykazovať ošetrujúci lekár za prvú skončenú polhodinu a za každú ďalšiu začatú polhodinu zotrvávania pri pacientovi. Cez deň (za každú začatú polhodinu).

25 

60 - Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút.

50 

62 - Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), popis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 min.

30 

63 - Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie.

20 

65,66 - Príplatok pri sťaženom výkone.

10 

67 Príplatok u dieťaťa do veku desiatich rokov pri výkonoch - odber krvi, injekcie, infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, punkcie a pri výkone očkovania.

10 

75a - Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť.

50 

250x Odber žilovej krvi.

15 

250a Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.

15 

250b Odber krvi do uzavretého systému, alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu.

15 

252 - Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna.

15 

253 Injekcia intravenózna.

15 

271 Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút.

25 

272 Infúzia intravenózna v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš.

50 

350 Prickov test pri každom ošetrovanom prípade, za každý test.

359 Ošetrenie na hyposenzibilizáciu (desenzibilizáciu) subkutánnou alergénovou injekciou, za každé ošetrenie.

15 

5766 Spirografické vyšetrenie na stanovenie exspiračných a inspiračných parametrov (vitálna kapacita, úsilný výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou krivky prietok - objem, vrátane grafickej registrácie.

20 

5770 Bronchomotorický test dilatačný po aplikácii bronchodilatačne účinných látok, vrátane grafickej registrácie a nákladov na tieto látky. Výkon môže vykonávať pneumológ, imunológ a alergológ.

40 

4H00001 Spirografické vyšetrenie na stanovenie exspiračných a inspiračných parametrov (vitálna kapacita, úsilný výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou krivky prietok - objem, vrátane grafickej registrácie.

20 

Výkony telemedicíny

1b - Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS.

20 

70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a/alebo poukazov na základe požiadavky poistenca prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu. 

Platný od 07.07.2023