Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

Imunoalergologické vyšetrenie - samoplatca

50 €

Kontrolné imunoalergologické vyšetrenie - samoplatca

30 €

Spirometrické vyšetrenie - samoplatca

15 €

Kožný prick test - samoplatca - 1ks

3 €

Kožný prick test nad rámec hradenia zdravotnou poisťovňou - 1ks

3 €

Vyšetrenie laktózovej intolerancie (info o poplatku)

30 €

Vyšetrenie fruktózovej intolerancie (info o poplatku)

30 €

Vyšetrenie SIBO (info o poplatku)

30 €

Vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého (FENO)

25 €

Antibakteriálny filter ku sprirometrii

5 €

Opätovné vystavenie receptu pri strate alebo skončení platnosti

5 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely

15 €

Vypísanie tlačiva pre úradné účely

30 €

Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu

40 €

Poskytnutie tlačiva pacientovi (priepustka, ...)

1 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

2 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel

10 €

Poplatok za platbu kartou

1 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne prvého vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

50 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne kontrolného vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

30 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne hyposenzibilizácie (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

30 €

Administratívny úkon (vrátenie platby, zmeny v rezervačnom systéme, iné administratívne úkony na žiadosť pacienta) (info o poplatku)

8 €

Recept - elektronická žiadosť o recept alebo zdravotnícku pomôcku (info o poplatku)

8 €

Výsledky - emailové odoslanie výsledkov odberu krvi (info o poplatku)

8 €

NADŠTANDARDNÁ SLUŽBA POSKYTOVATEĽA NEUHRÁDZANÁ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA*

*účtované pacientovi, ktorému bola nižšie uvedená nadštandardná služba poskytnutá na základe jeho vlastnej elektronickej žiadosti odoslanej prostredníctvom webu poskytovateľa

Náhradník na prvé vyšetrenie - Poskytovateľ  kontaktuje Pacienta so skorším termínom ako bol pôvodne potvrdený, z dôvodu uvoľnenia sa termínu. 

60 €

Náhradník na kontrolné vyšetrenie - Poskytovateľ  kontaktuje Pacienta so skorším termínom ako bol pôvodne potvrdený, z dôvodu uvoľnenia sa termínu. 

30 €

Platný od 07.07.2023