Cenník výkonov na priamu platbu pacienta

                            Služby nad rámec zdravotného poistenia na žiadosť pacienta - ročný poplatok                                  40 €                            Zľavy: obyvatelia okresu Bytča 70% (platba 12€), obyvatelia Žilinského kraja 50% (platba 20€)

                                 - žiadanka na vystavenie receptu prostredníctvom tohto webu (1x mesačne);

                                - kontaktovanie pacienta so skorším termínom v prípade uvoľnenia alebo zrušenia                                                                          termínu iným pacientom;

                                - elektronická komunikácia prostredníctvom emailu uvedeného v žiadosti

               O Služby nad rámec zdravotného poistenia je možné požiadať pri osobnej návšteve ambulancie,                                           pri elektronickej žiadanke termín alebo na tejto stránke.

                      Služba nad rámec zdravotného poistenia - kontaktovanie pacienta so skorším termínom,                                        v prípade uvoľnenia alebo zrušenia termínu iným pacientom                                                           6 €

               O Službu nad rámec zdravotného poistenia je možné požiadať pri elektronickej žiadanke o termín. 

Imunoalergologické vyšetrenie - samoplatca

50 €

Vyšetrenie laktózovej intolerancie

33 €

Vyšetrenie SIBO

33 €

Kontrolné vyšetrenie - samoplatca

25 €

Kožný prick test nad rámec hradenia zdravotnej poisťovne - 1ks

3 €

Kožný prick test - samoplatca

3 €

Testovacie sérum nehradené zdravotnou poisťovňou - 1 alergén

1 €

Spirometrické vyšetrenie - samoplatca

15 €

Vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého (prístrojom Niox Vero)

25 €

Antibakteriálny filter na spirometer

3 €

Opätovné vystavenie receptu pri strate alebo skončení platnosti

3 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely

15 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely v deň vyžiadania

30 €

Vypísanie tlačiva pre úradné účely

25 €

Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu

35 €

Poskytnutie tlačiva pacientovi (priepustka, ...)

1 €

Kopírovanie lekárskych alebo zdravotných dokumentov - 1 strana

1 €

Poplatok za platbu kartou

1 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

2 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel

10 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne prvého vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta pred ďalšou návštevou

50 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne kontrolného vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta pred ďalšou návštevou

25 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne hyposenzibilizácie (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta pred ďalšou návštevou

10 €

Bankové operácie - manipulačný poplatok (storno, vrátenie platby, iné)

4 €

Platný od 08.04.2021