Nadštandardné službyVšeobecné podmienky nadštandardných služieb


MUDr. Jaroslava Kuchtová, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča, www.alergologiabytca.sk 

ďalej len "Poskytovateľ".

Pacient, ktorý už bol alebo má záujem byť vyšetrený u Poskytovateľa,

ďalej len "Pacient"

Nadštandardné služby:

          Premium - dostavenie sa Pacienta na uvoľnený termín Poskytovateľa od 24 do 168 hodín po telefonickom kontaktovaní Poskytovateľom

          Recept - žiadosť o vystavenie receptu prostredníctvom formuláru uvedeného na webe Poskytovateľa

          Výsledky - žiadosť o emailové zaslanie výsledkov vyšetrení prostredníctvom formuláru uvedeného na webe Poskytovateľa

ďalej len "Služby"

1. Pacient má možnosť požiadať o Služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ.

2. O každú Službu sa žiada samostatne.

3. O Služby je možné požiadať na webe poskytovateľa v sekcii eSLUŽBY.

4. Služby sú jednorázové, teda každá Služba sa dá využiť iba raz. Pri opakovanej žiadosti je potrebné uhradiť poplatok opäť.

5. Služby sa uhrádzajú na webe poskytovateľa platobnou kartou cez zabezpečený platobný portál STRIPE.

6. Žiadosť o Služby je dobrovoľná a Poskytovateľ ich poskytuje iba na výslovnú žiadosť Pacienta.

7. Žiadosť o Služby nie je podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa.

8. Ceny (poplatky) Služieb sa spravujú platným cenníkom, uverejneným na webe poskytovateľa v sekcii CENNÍK.

9. Pacient sa zaväzuje uhradiť za Služby poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

10. V prípade, že Služby zo strany Pacienta neboli využité, poplatok za tieto Služby na nikdy nevracia a Pacientovi nevzniká nárok na jeho vrátenie. 

11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o Služby od Pacienta bez udania dôvodu. V tomto prípade bude platba do 3 dní refundovaná Pacientovi na platobnú kartu, z ktorej uskutočnil platbu.

12. Ak Poskytovateľ odmietne žiadosť o Služby, refunduje platbu a aj napriek tomu si Klient odošle novú žiadosť, finančné prostriedky budú vrátené až na základe žiadosti Klienta a v zmysle aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

13. Platbu za Služby nie je možné preniesť na inú osobu.

14. Pacient zaplatením poplatku za Služby na webe Poskytovateľa potvrdzuje, že uvedené všeobecné podmienky si prečítal a súhlasí s nimi.

V Bytči, dňa 12.11.2022