Nadštandardná služba


Všeobecné podmienky nadštandardných služieb

MUDr. Jaroslava Kuchtová, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča, www.alergologiabytca.sk 

ďalej len "Poskytovateľ".

Pacient, ktorý už bol alebo má záujem byť vyšetrený u Poskytovateľa,

ďalej len "Pacient"

Nadštandardná služba:

Náhradník na prvé vyšetrenie - Poskytovateľ kontaktuje Pacienta so skorším termínom, ako bol pôvodne potvrdený, z dôvodu uvoľnenia sa termínu.

Náhradník na kontrolné vyšetrenie - Poskytovateľ kontaktuje Pacienta so skorším termínom, ako bol pôvodne potvrdený, z dôvodu uvoľnenia sa termínu.

ďalej len "Služba"

1. Objednanie Služby zo strany Pacienta je dobrovoľné a táto Služba sa poskytuje iba na výslovnú žiadosť Pacienta. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nepodmieňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti Pacientovi výberom poplatku za Službu.

2. O Službu sa žiada samostatne.

3. O Službu môže požiadať  Pacient s prideleným a potvrdeným termínom vyšetrenia odoslaním žiadosti prostredníctvom webu Poskytovateľa. 

4. Služba je jednorazová. Pri opakovanej žiadosti je potrebné uhradiť poplatok v zmysle cenníka Poskytovateľa opäť.

5. Služba sa uhrádza prevodným príkazom na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. 

6. Cena (poplatok) Služby sa spravuje platným cenníkom, uverejneným na webe Poskytovateľa v sekcii CENNÍK.

7. Pacient sa zaväzuje uhradiť za Službu poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

8. V prípade, že Služba zo strany Pacienta nebola využitá (nebol akceptovaný skorší termín vyšetrenia v dvoch rôznych poskytnutých termínoch), poplatok za túto Službu nie je refundovateľný a Pacientovi nevzniká nárok na jeho vrátenie. 

9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o Službu od Pacienta bez udania dôvodu. 

10. V prípade, že zo strany Poskytovateľa nebude Pacientovi ponúknutý skorší termín, minimálne 21 dní pred pôvodným termínom vyšetrenia, je Poskytovateľ povinný uhradenú čiastku za Službu vrátiť  Pacientovi v plnej výške. Lehota na vrátenie je dátum pôvodne stanoveného termínu vyšetrenia.

11. Platbu za Službu nie je možné preniesť na inú osobu.

12. Pacient zaplatením poplatku za Službu na webe Poskytovateľa potvrdzuje, že všeobecné podmienky tejto Služby si prečítal a súhlasí s nimi.

V Bytči, dňa 07.07.2023