Nadštandardné službyVšeobecné podmienky nadštandardných služieb


MUDr. Jaroslava Kuchtová, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča, www.alergologiabytca.sk 

ďalej len "Poskytovateľ".

Pacient, ktorý už bol alebo má záujem byť vyšetrený u Poskytovateľa,

ďalej len "Pacient"

Nadštandardné služby:

          Premium Prvé vyšetrenie - kontaktovanie Pacienta Poskytovateľom s možnosťou absolvovať prvé vyšetrenie v skoršom termíne, ako bolo pôvodne potvrdené, z dôvodu uvoľnenia sa takéhoto termínu.

          Premium Kontrolné vyšetrenie - kontaktovanie Pacienta Poskytovateľom s možnosťou absolvovať kontrolné vyšetrenie v skoršom termíne, ako bolo pôvodne potvrdené, z dôvodu uvoľnenia sa takéhoto termínu.

          Recept - žiadosť o vystavenie receptu prostredníctvom formuláru uvedeného na webe Poskytovateľa

          Výsledky - žiadosť o emailové zaslanie výsledkov vyšetrení prostredníctvom formuláru uvedeného na webe Poskytovateľa

ďalej len "Služby"

1. Pacient má možnosť požiadať o Služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ.

2. O každú Službu sa žiada samostatne.

3. O Služby je možné požiadať odoslaním žiadosti emailom na kontaktnú adresu terminy@alergologiabytca.sk alebo na webe poskytovateľa v sekcii eSLUŽBY (recept, výsledky).

4. Služby sú jednorazové, teda každá Služba sa dá využiť iba raz. Pri opakovanej žiadosti je potrebné uhradiť poplatok v zmysle cenníka Poskytovateľa opäť.

5. Služby sa uhrádzajú na webe Poskytovateľa platobnou kartou cez zabezpečený platobný portál STRIPE alebo uhradením zálohovej faktúry Poskytovateľa na emailový kontakt Pacienta.

6. Žiadosť o Služby je dobrovoľná a Poskytovateľ ich poskytuje iba na výslovnú žiadosť Pacienta.

7. Žiadosť o Služby nie je podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa.

8. Ceny (poplatky) Služieb sa spravujú platným cenníkom, uverejneným na webe poskytovateľa v sekcii CENNÍK.

9. Pacient sa zaväzuje uhradiť za Služby poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

10. V prípade, že Služby zo strany Pacienta neboli využité (nebol akceptovaný skorší termín vyšetrenia), poplatok za tieto Služby na nikdy nevracia a Pacientovi nevzniká nárok na jeho vrátenie. 

11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o Služby od Pacienta bez udania dôvodu. V tomto prípade bude platba do 3 dní refundovaná Pacientovi na platobnú kartu, z ktorej uskutočnil platbu.

12. Ak Poskytovateľ odmietne žiadosť o Služby, refunduje platbu a aj napriek tomu si Klient odošle novú žiadosť, finančné prostriedky budú vrátené až na základe žiadosti Klienta a v zmysle aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

13. V prípade, že zo strany Poskytovateľa nebude Pacientovi ponúknutý skorší termín, minimálne 14 dní pred pôvodným termínom vyšetrenia, je Poskytovateľ povinný uhradenú čiastku za nadštandardnú službu Premium Prvé vyšetrenie alebo Premium Kontrolné vyšetrenie, vrátiť  Pacientovi na osobný účet, z ktorého bola platba uskutočnená, v plnej výške. Lehota na vrátenie je termín pôvodne stanoveného termínu vyšetrenia.

14. V prípade, že Pacient uvedie v žiadosti o nadštandardnú službu nepravdivé (klamlivé) informácie, takáto žiadosť je neplatná a Poskytovateľ je povinný platbu vrátiť Pacientovi iba na základe písomnej žiadosti, kde bude uvedené číslo osobného účtu Pacienta. Platba bude zaťažená administratívnym poplatkom za vrátenie platby v zmysle Cenníka. Prevod bude uskutočnený do 14 dní od doručenia žiadosti o vrátenie platby.

15. Platbu za Služby nie je možné preniesť na inú osobu.

16. Pacient zaplatením poplatku za Služby na webe Poskytovateľa potvrdzuje, že všeobecné podmienky týchto služieb si prečítal a súhlasí s nimi.

V Bytči, dňa 15.05.2023