MUDr. Jaroslava Kuchtová - lekár

Štúdium všeobecného lekárstva absolvovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a úspešne ukončila s vyznamenaním v roku 2010. Po ukončení štúdia sa zamestnala ako lekárka na internom oddelení Fakultnej nemocnice v Žiline, kde svoje pôsobenie ukončila v roku 2013 prvostupňovou atestáciou z vnútorného lekárstva. V rámci predatestačnej prípravy, v snahe získať čo najviac skúseností, pri vyšetrovaní detských pacientov pracovala aj na pediatrickom oddelení. V rámci špecializačnej prípravy ďalej obohacovala svoje vedomosti na odborných stážach pod vedením špičkového imunoalergológa prof. MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka PhD. MBA. Dott.Ric. MHA. Špecializačné štúdium v odbore klinická imunológa a alergológia ukončila v roku 2017. Na imunoalergologickej ambulancii pôsobí od roku 2014, najprv pod záštitou nemocnice Považská Bystrica a od roku 2019 vo vlastnej súkromnej praxi v Bytči. Venuje sa komplexnej diagnostike, prevencii a liečbe chronických ochorení dýchacích ciest, kože, potravinových alergií, porúch imunity ako aj alergii na blanokrídly hmyz u detských a dospelých pacientov. Svoje vedomosti ďalej rozširuje účasťou na odborných kongresoch a stážach doma a v zahraničí. Je členkou SSAKI (Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie). Tiež sa venuje prednáškovej činnosti a spolupracuje na viacerých klinických štúdiách.

Martina Košútová - zdravotná sestra

Po ukončený strednej zdravotnej školy v roku 1993 začala pracovať ako sestra na internom oddelení vo Fakultnej nemocnici Žilina. Počas svojho pôsobenia pracovala aj na špecializovaných interných ambulanciách, čím si prehlbovala svoje vedomosti a zručnosti v komplexnej starostlivosti o pacientov. Od roku 2006 pracuje ako sestra na ambulancii klinickej imunológie a alergológie. Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí a školení týkajúcich sa ochorení dýchacích ciest, laboratórnej a funkčnej diagnostiky využívanej v imunoalergológii. Na ambulancii spolupracuje na vykonávaní vyšetrení, ktoré sú súčasťou komplexnej diagnostiky alergických ochorení. Odborné zaškolenie na moderných prístrojoch používaných v ambulancii je samozrejmosťou.