Poplatok za administratívny úkon

Administratívnym úkonom sa rozumie úkon, ktorý Poskytovateľ vynaloží na realizáciu žiadosti Pacienta. Ide najmä o realizáciu žiadostí o refundáciu platby, zmeny v rezervačnom systéme, príp. iné žiadosti Pacienta.

1. Poplatok za vrátenie platby:

V prípade, že požiadate o vrátenie platby, účtujeme  poplatok za administratívny úkon. Tento poplatok je účtovaný na pokrytie nákladov spojených s bankovými poplatkami a administráciou spojenou s vrátením platby prostredníctvom bankového prevodu. V žiadosti o vrátenie platby je nutné uviesť číslo účtu, na ktorý Vám bude platba vrátená.

2. Poplatok za zmenu v rezervačnom systéme:

V prípade, že si želáte zmenu v rezervačnom systéme, poplatok je účtovaný na pokrytie administratívnych nákladov spojených s touto zmenou.

3. Platobné možnosti:

Poplatok za vrátenie platby sa uhrádza ponížením hradenej sumy. Poplatok za zmenu v rezervačnom systéme sa uhrádza na webe Poskytovateľa prostredníctvom zabezpečeného platobného portálu.

4. Podmienky vrátenia platby:

Poplatok za vrátenie platby sa vzťahuje len na platby, ktoré boli správne uhradené a doklad o platbe je k dispozícii. Žiadosť o vrátenie platby musí byť podaná v písomnej forme na adresu ambulancie MUDr. Kuchtovej.

5. Doba spracovania žiadosti:

Spracovanie žiadosti môže trvať určitý čas v závislosti od množstva požiadaviek a administratívnych procesov. Snažíme sa vybavovať žiadosti čo najrýchlejšie a efektívne.

6. Výnimky:

Niektoré služby alebo platby nemusia byť oprávnené na vrátenie v plnej výške alebo vôbec. Toto sa môže vzťahovať na služby, ktoré pokračujú alebo boli poskytnuté v časovom období stanovenom v našich podmienkach služby.

7. Rovnaké podmienky pre všetkých:

Poplatky za administratívny úkon sú uplatňované rovnako na všetkých našich pacientov. Nezvýhodňujeme ani neposkytujeme výnimky jednotlivým osobám alebo skupinám.

8. Kontaktujte nás:

Ak máte otázky alebo nejasnosti týkajúce sa poplatkov za administratívny úkon, prosím, kontaktujte nás. Radi vám poskytneme ďalšie vysvetlenia a pomoc.