Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Uzatvorená podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi

Pacient:

Meno a priezvisko:...............................................

Dátum narodenia:................................................

Rodné číslo: .........................................................

Trvalý pobyt: ........................................................

Zdravotná poisťovňa: ...........................................

E-mail: ..................................................................

Tel.: ...................................................................... 

V zastúpení zákonného zástupcu:

Meno a priezvisko:................................................

Dátum narodenia:.................................................

Trvalý pobyt: .........................................................

E-mail: ...................................................................

Tel.: .......................................................................

(ďalej len "Pacient")

a

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

S obchodným menom: MUDr. Jaroslava Kuchtová, sídlo: S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 51 746 531.

Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-24767.

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Žilinským samosprávnym krajom

v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia. IBAN: SK42 8360 5207 0042 0649 9378.

Všetky kontaktné údaje poskytovateľa sú dostupné na webe ambulancie: www.alergologiabytca.sk

(ďalej len "Poskytovateľ")

Článok I

PREDMET ZMLUVY

1. Na základe tejto Zmluvy bude Poskytovateľ Pacientovi poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore špecifikovanom v záhlaví tejto zmluvy.

Článok II

VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne (lege artis) a tam kde to vyžadujú právne predpisy na základe Informovaného súhlasu Pacienta.

2. Pacient berie na vedomie, že znenia poučení k jednotlivým zdravotným výkonom, ktoré realizuje Poskytovateľ, sú dostupné v písomnej forme na webe ambulancie a tiež priamo v priestoroch ambulancie Poskytovateľa. Pred výkonom sa Pacient oboznámi s poučením zverejneným podľa predchádzajúcej vety, ktoré sa vzťahuje ku konkrétnemu výkonu, ktorý sa má Pacientovi realizovať; pričom poučenie poskytne aj ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa pred výkonom a zodpovie položené otázky Pacienta. Poskytovateľ môže Pacientovi zasielať pred plánovaným výkonom znenia poučení alebo odkazy na znenia poučení aj prostredníctvom emailovej správy. Poučenie oznámené zákonnému zástupcovi sa považuje za doručené aj nespôsobilému pacientovi.

3. Pacient sám rozhoduje o svojom zdraví a nesie za neho plnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť sa preto zo strany Poskytovateľa poskytuje v zásade na základe podnetu/žiadosti od samotného Pacienta.

4. Zdravotnú starostlivosť možno poskytnúť efektívne jedine na základe plnej súčinnosti Pacienta. Pacient sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi maximálnu súčinnosť a riadne plniť všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a zo Všeobecných zmluvných podmienok Poskytovateľa (ďalej ako "VZP").

5. Všetky právne vzťahy výslovne neupravené v Zmluve sa budú riadiť VZP, Cenníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pacient vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy oboznámil s platným a účinným znením VZP a Cenníkom dostupnými v čakárni Poskytovateľa a na webe ambulancie. Podpisom tejto Zmluvy Pacient vyjadruje svoj úplný a bezvýhradný súhlas s VZP a Cenníkom.

6. Pacient vyhlasuje, že všetky jeho identifikačné a kontaktné údaje ako sú telefónne číslo, e-mail, prípadne iné kontaktné údaje uvedené v tejto Zmluve alebo v zdravotnej dokumentácii pacienta (ďalej ako "údaje Pacienta") sú pravdivé, správne, úplné a aktuálne. V prípade akýchkoľvek zmien v údajoch je Pacient povinný o zmenách bezodkladne informovať Poskytovateľa. Do momentu písomného oznámenia zmeny údajov Pacienta, sa má za to, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú správne a platné (ďalej ako "prezumpcia správnosti").

7. Komunikácia medzi Pacientom a Poskytovateľom môže byť realizovaná prostredníctvom pošty, telefonicky, alebo za pomoci iných vhodných komunikačných platforiem (stačí, ak si ich Poskytovateľ a pacient dodatočne odsúhlasia – v takom prípade sa prezumpcia správnosti uplatní aj na tieto platformy). Výber spôsobu komunikácie je výlučne na Poskytovateľovi, pokiaľ z VZP nevyplýva konkrétny spôsob doručovania informácií Pacientovi.

8. Povinnosťou Pacienta je zabezpečiť ochranu svojho súkromia a nepretržitú aktuálnosť údajov Pacienta. Pacient je povinný zabezpečiť, aby k jeho emailovej schránke, k zariadeniu, na ktorom sa používa telefónne číslo uvedené v Zmluve, alebo v jeho zdravotnej dokumentácii, ako aj k dodatočne odsúhlaseným komunikačným platformám (pre komunikáciu medzi Pacientom a Poskytovateľom) mali prístup výlučne len tie osoby, ktoré Pacient oprávnil oboznamovať sa s obsahom zdravotnej dokumentácie Pacienta a s komunikáciou medzi Pacientom a Poskytovateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu priamo alebo nepriamo spôsobenú tým, že sa do obsahu emailovej schránky, telefonickému zariadeniu s telefónnym číslom Pacienta, či k dodatočne odsúhlaseným komunikačným platformám dostala nepovolaná osoba.

Článok III

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Pacient potvrdzuje, že Poskytovateľ mu ako dotknutej osobe poskytol všetky informácie o spracúvaní osobných údajov, tak ako vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov, a že sa s týmito informáciami pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil, tieto sú mu jasné a zrozumiteľné. Informácie sú uverejnené v čakárni ambulancie ako aj na webe ambulancie.

Článok IV

TRVANIE ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 24 mesiacov od podpisu tejto zmluvy oboma stranami. Zmluva sa automaticky predlžuje na obdobie 24 mesiacov v prípade, ak Pacient absolvuje počas trvania platnosti Zmluvy kontrolné vyšetrenie u Poskytovateľa. V takomto prípade sa Zmluva predĺži o 24 mesiacov odo dňa absolvovania kontrolného vyšetrenia u Poskytovateľa.

2. Spôsoby ukončenia platnosti Zmluvy sú upravené v právnych predpisoch. V prípade zániku Zmluvy budú naďalej platiť ustanovenia Zmluvy alebo VZP ktoré zbavujú Poskytovateľa a/alebo ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka mlčanlivosti, ak Pacient písomne neoznámi Poskytovateľovi, že takéto zbavenie mlčanlivosti odvoláva.

3. VZP a Cenník môže Poskytovateľ jednostranne zmeniť, a to napríklad z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných Služieb alebo z dôvodov smerujúcich k snahe zlepšiť poskytované Služby. Takúto zmenu je Poskytovateľ povinný oznámiť Pacientovi vo forme jej zverejnenia na webe ambulancie a v priestoroch čakárne, a to najneskôr 5 pracovných dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti. Nové znenie VZP a/alebo Cenníka bude Pacienta zaväzovať uplynutím piateho pracovného dňa od jeho zverejnenia spôsobom upraveným v prechádzajúcej vete.


    Článok V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy považované alebo neskôr akokoľvek vyhlásené za neplatné, nevykonateľné, neúčinné či neúplné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení.

2. Táto Zmluva ruší a nahrádza všetky dojednania, ktoré boli doteraz uzavreté medzi Poskytovateľom a Pacientom.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden obdrží Pacient a jeden Poskytovateľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, rozumejú jej obsahu a vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú vôľu na znak čoho ju podpisujú.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bytči, dňa ...........................

Pacient: ...........................................................                            Poskytovateľ:     ..........................................................

Zákonný zástupca: ..................................................