Všeobecné zmluvné podmienky

vzťahujúce sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iných služieb zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti svojím pacientom

Tieto všeobecné zmluvné podmienky, ako aj ďalšie informácie o spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti sú zverejnené v priestoroch čakárne, ako aj na webovej stránke: www.alergologiabytca.sk

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti je:

a) spoločnosť s obchodným menom: MUDr. Jaroslava Kuchtová,

b) so sídlom: S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča,

c) IČO: 51 746 531,

d) Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Považská Bystrica, číslo živnostenského registra: 330-24767, (ďalej ako "Poskytovateľ ").

2. Poskytovateľ má vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia.

3. Účelom týchto všeobecných zmluvných podmienok je vymedzenie základných pravidiel pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako aj ďalších poskytovaných služieb zo strany Poskytovateľa, v rámci čoho sa vymedzujú práva a povinnosti Pacienta a Poskytovateľa.

4. Ak Zmluva medzi Pacientom a Poskytovateľom obsahuje špecifickú úpravu ich vzájomného vzťahu, má takéto osobitné dojednanie prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných zmluvných podmienok, pričom na práva a povinnosti v osobitnom dojednaní neupravené sa použijú v primeranej miere tieto Všeobecné zmluvné podmienky.

5. Objednaním akejkoľvek Služby Pacient vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VZP. VZP sa na zmluvný vzťah Poskytovateľa a Pacienta vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VZP uvedené inak.

6. Kontaktné údaje Poskytovateľa, ako sú telefónne číslo a adresa sídla Poskytovateľa, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ komunikuje s Pacientmi, zabezpečuje objednávanie Pacientov a ďalšie úkony v zmysle VZP za účelom poskytovania Služieb, sú dostupné na webe ambulancie.

Článok II

ZÁKLADNÉ POJMY

1. VZP sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky Poskytovateľa pre poskytovanie Služieb.

2. Zmluva je Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorená v písomnej forme medzi Poskytovateľom a Pacientom podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZoZS"). V častiach, v ktorých sa Zmluva odchyľuje od VZP má prednosť úprava obsiahnutá v Zmluve. Vo veciach neupravených v Zmluve sa na zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a pacientom vzťahujú tieto VZP.

3. Služba podľa týchto VZP zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre Pacienta, ako aj ďalších služieb osobitne objednaných Pacientom u Poskytovateľa, ktoré nemajú povahu zdravotnej starostlivosti.

4. Cenník je cenník zdravotných výkonov a ďalších Služieb poskytovaných Poskytovateľom, ktorý predstavuje Poskytovateľom zostavený prehľad poskytovaných Služieb, poplatkov a cien za Služby poskytované Poskytovateľom pri výkone jeho činnosti. Cenník ako celok a prípadne aj jeho jednotlivé časti sú k dispozícii na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa, napríklad v čakárni a na webe ambulancie.

5. Pacient je fyzická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s Poskytovateľom na základe písomnej Zmluvy a ktorej Poskytovateľ poskytuje Služby, s ktorou Poskytovateľ vstúpil do rokovania o poskytovaní Služieb alebo ktorá požiadala Poskytovateľa o poskytnutie Služby.

6. Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe v rozsahu stanovenom v ZoZS.

7. Ordinačné hodiny sú na účely týchto VZP časový úsek, v ktorom Poskytovateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť (časový rozpis výkonov je upresnený v čakárni ambulancie ako aj na webe Poskytovateľa).

8. Doplnkové ordinačné hodiny sú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín za stanovených zákonných podmienok Poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť za stanovených podmienok osobám, ktoré sú poistencami tejto zdravotnej poisťovne a sú objednané na vyšetrenie prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb.

9. Web ambulancie predstavuje internetovú lokalitu, kde sú uverejnené podstatné informácie o Poskytovateľovi (identifikačné údaje Poskytovateľa vrátane kontaktných údajov Poskytovateľa) a tiež informácie o Službách poskytovaných Poskytovateľom (Cenník, Ordinačné hodiny, poučenia k zdravotným výkonom a ďalšie).

10. Telemedicína je poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti pomocou využívania informačných a komunikačných technológii v situácii, keď sa zdravotnícky pracovník a Pacient (alebo dvaja zdravotnícki pracovníci) nenachádzajú fyzicky na tom istom mieste (Oznámenie Európskej Komisie KOM(2008)689). Na účely VZP sa za informačné a komunikačné technológie považujú všetky nástroje elektronickej komunikácie (vrátane telefonickej komunikácie) umožňujúce prenos zvuku a/alebo obrazu a/alebo dát ako takých (e-mail) medzi dvoma a viacerými účastníkmi komunikácie.

11. Spätná väzba je systém odovzdávania hodnotenia Služieb poskytovaných Poskytovateľom, prostredníctvom ktorého Pacient vyjadruje svoj názor (pozitívny alebo negatívny) na Služby poskytnuté Pacientovi Poskytovateľom. Primárne sa realizuje prostredníctvom hodnotiaceho formuláru na webe ambulancie.

12. Údaje pacienta sú jeho identifikačné a kontaktné údaje uvedené v Zmluve uzatvorenej medzi Pacientom a Poskytovateľom, a/alebo uvedené v jeho zdravotnej dokumentácii, vrátane jeho e-mailovej adresy, telefónneho čísla, či iných komunikačných údajov slúžiacich na komunikáciu s Pacientom na komunikačných platformách. Údaje pacienta sa považujú za aktuálne až do momentu pokiaľ Pacient písomným spôsobom neoznámi Poskytovateľovi ich zmenu. Kontaktné údaje Pacienta ako sú emailová adresa alebo jeho telefónne číslo môžu byť Poskytovateľom využívané na doručovanie informácií týkajúcich sa Služieb poskytovaných Poskytovateľom, ako sú napríklad poučenia/informácie k zdravotnej starostlivosti, výkonom a podobne.

13. Pojmy nedefinované v týchto VZP majú taký význam, aký im priznávajú platné a účinné právne predpisy na úseku zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich činností, ako aj iné právne predpisy tvoriace súčasť právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok III

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA SLUŽIEB

1. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Pacientom je založený na základe Zmluvy, ktorá sa uzatvára v písomnej forme a je regulovaný aj týmito VZP.

2. Uzatvorením Zmluvy Pacient potvrdzuje, že bol Poskytovateľom výslovne informovaný o zozname zdravotných poisťovní, s ktorými má Poskytovateľ v danom čase uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento zoznam zdravotných poisťovní je k dispozícii na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa a tiež na webe ambulancie.

3. Pacient uhrádza Poskytovateľovi cenu za poskytnuté Služby podľa Cenníka v rozsahu, v ktorom tieto Služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti a ďalšími relevantnými právnymi predpismi.

4. Pri každom príchode k Poskytovateľovi je Pacient povinný predložiť identifikačné doklady nevyhnutné na poskytnutie Služieb v rozsahu podľa príslušných platných a účinných právnych predpisov. Pacient je najmä povinný predložiť platný preukaz poistenca vydaný príslušnou zdravotnou poisťovňou.

5. Po predložení požadovaných identifikačných dokladov budú Pacientovi poskytnuté organizačné pokyny o ďalšom postupe pri poskytovaní Služieb Pacientovi, najmä o pravidlách pre určenie poradia Pacientov. Pacient je povinný tieto organizačné pokyny rešpektovať. Spracovanie osobných údajov Poskytovateľom prostredníctvom jeho zamestnancov sa riadi podmienkami spracovania osobných údajov u Poskytovateľa zverejnených na webe ambulancie a v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Poskytovateľa.

6. Pacient je povinný oznámiť Poskytovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov uvedených na účely registrácie Pacienta, ako aj zmenu svojej zdravotnej poisťovne. Tieto informácie je Pacient povinný oznámiť bezodkladne.

7. Pacient zodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytnutých Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Služieb.

8. Ak to vyplýva z povahy príslušnej poskytovanej Služby, je Pacient povinný sa u Poskytovateľa vopred objednať.

Článok IV

VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne (lege artis).

2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe Informovaného súhlasu Pacienta.

3. Pacient sám rozhoduje o svojom zdraví a nesie za neho plnú zodpovednosť. Zdravotná starostlivosť sa preto zo strany Poskytovateľa poskytuje v zásade na základe podnetu/žiadosti od samotného Pacienta a Poskytovateľ je povinný rešpektovať jeho rozhodnutia týkajúce sa jeho zdravia s prihliadnutím na svoje možnosti.

4. Poskytovateľ nie je povinný vyhovieť požiadavke Pacienta, ak by tým porušil svoju povinnosť postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti správne.

5. Zdravotnú starostlivosť možno poskytnúť efektívne jedine na základe plnej súčinnosti Pacienta. Pacient bude poskytovať Poskytovateľovi maximálnu súčinnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a riadne plniť všetky svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy a z týchto VZP.

6. Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, je Pacient povinný pri prvej návšteve Poskytovateľa predložiť výmenný lístok od odosielajúceho lekára. Uvedené platí aj pri nasledujúcej návšteve Poskytovateľa, pokiaľ sa táto návšteva uskutočňuje po viac ako 24 mesiacoch od poslednej návštevy Poskytovateľa. V prípade nepredloženia výmenného lístku Pacientom, Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Službu, pokiaľ sa nejedná o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Návšteva Pacienta je vyhodnotená ako neprítomnosť Pacienta na vopred dohodnutej Službe a bude sa riadiť bodom 9. a nasl. v článku XII týchto VZP.

Článok V

POSTAVENIE PACIENTA A POSKYTOVANIE SLUŽBY

1. Pacient má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na ochranu svojej osobnosti.

2. Jedine Pacient je oprávnený rozhodovať o prijatí alebo neprijatí zdravotnej starostlivosti, to platí s prihliadnutím na osobitnú úpravu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nespôsobilému Pacientovi.

3. Pacient má právo byť plne poučený o účele, povahe, následkoch a rizikách navrhovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Toto poučenie je Poskytovateľ povinný poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, diskrétne a v dostatočnom predstihu pred tým, ako má Pacient vyjadriť súhlas/nesúhlas s navrhovaným výkonom.

4. Pacient berie na vedomie, že znenia poučení k jednotlivým zdravotným výkonom, ktoré realizuje Poskytovateľ, sú dostupné v priestoroch Poskytovateľa. Pred výkonom sa Pacient oboznámi so znením poučenia podľa predchádzajúcej vety, ktoré sa vzťahuje ku konkrétnemu výkonu, ktorý sa má Pacientovi realizovať, pričom poučenie poskytne aj ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa pred výkonom a zodpovie položené otázky Pacienta. Poskytovateľ zasiela Pacientovi 5 dní pred plánovaným výkonom znenia poučení prostredníctvom emailovej správy. Poučenie oznámené zákonnému zástupcovi sa považuje za doručené aj nespôsobilému pacientovi.

5. Poskytovateľ môže vo formulároch Informovaných súhlasov v časti "poučenie o výkone" odkazovať (napr. prostredníctvom QR kódu alebo uvedením URL adresy webu ambulancie) na písomné vyhotovenia poučenia zverejnené spôsobom uvedeným v ods. 4. tohto článku VZP. Písomná forma informovaného súhlasu je zachovaná aj v prípade, ak je realizovaná elektronickými prostriedkami umožňujúcimi zachytiť obsah prejavu vôle a osobu, ktorá prejav vôle urobila. Pre účely zachytenia rozhodnutia pacienta o tom, či navrhovaný výkon chce absolvovať alebo že ho odmieta, bude postačovať zaznamenanie jeho rozhodnutia prostredníctvom elektronického zariadenia (napr. podpis pacienta do tabletu, alebo potvrdenie jeho rozhodnutia prostredníctvom emailu/SMS odoslaných z kontaktných údajov Pacienta). V prípade, ak Pacient vyhlási, že bol s poučením uverejneným spôsobom podľa ods. 4 tohto článku VZP oboznámený, bude sa mať za to, že v danom rozsahu k poučeniu došlo.

6. Pacient má ďalej právo:

a) na ochranu súkromia,

b) na ochranu informácií o zdravotnom stave a právo na ochranu údajov zdravotnej dokumentácie,

c) žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie a právo na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, robenie si výpiskov a vyžiadanie si kópie zdravotnej dokumentácie; nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie môže byť Pacientovi odmietnuté, ak to ustanovuje osobitný právny predpis,

d) na správne poskytovanú zdravotnú starostlivosť,

e) aby bol rešpektovaný čas jeho, resp. jeho zákonného zástupcu, aby boli dodržané dohodnuté termíny vyšetrení v súlade s časovými možnosťami a konkrétnou situáciou u Poskytovateľa,

f) na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

7. Pacient je povinný:

a) informovať ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sa môžu týkať jeho zdravotného stavu, predovšetkým poskytnúť pravdivé informácie a pravdivo odpovedať na otázky ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,

b) informovať zdravotníckeho pracovníka o alternatívnych spôsoboch liečenia, alternatívnej výžive, odporúčaniach tzv. "ľudových liečiteľov", ako aj o diétnych opatreniach zahájených Pacientom bez odporúčaní zdravotníckeho pracovníka alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

8. Pacient berie na vedomie, že zamlčanie alebo skreslenie informácií poskytnutých Poskytovateľovi môže vyústiť do nesprávnej diagnózy alebo do nesprávne určenej terapie.

9. Za účelom odstránenia potenciálnych pochybností sa má za to, že za okruh informácií, ktoré Pacient poskytol Poskytovateľovi sa budú považovať výlučne informácie zaznamenané Poskytovateľom do zdravotnej dokumentácie Pacienta.

10. Pacient sa zaväzuje pred každým vyšetrením informovať Poskytovateľa o tom, či mu bola v poslednom mesiaci poskytnutá zdravotná starostlivosť u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pokiaľ o tejto skutočnosti nie je záznam v zdravotnej dokumentácii vedenej Poskytovateľom bude sa mať za to, že Pacient o tejto skutočnosti Poskytovateľa neinformoval.

11. Pacient po každom ošetrení obdrží kompletný zápis do jeho zdravotnej dokumentácie. V prípade telemedicíny má Pacient právo požiadať Poskytovateľa o sprístupnenie rozsahu zápisu do zdravotnej dokumentácie, ktorý sa týka danej Služby. Pokiaľ so zápisom (ošetrenie alebo telemedicína) nesúhlasí, zašle Poskytovateľovi svoje námietky prostredníctvom pošty na adresu sídla Poskytovateľa najneskôr do 3 pracovných dní od ošetrenia. Ak Pacient v danej lehote nedoručí Poskytovateľovi svoje námietky bude sa mať za to, že so zápisom do zdravotnej dokumentácie súhlasí, a to aj v prípade, že vôbec nepožiadal o sprístupnenie zápisu do zdravotnej dokumentácie.

12. Poskytovateľ je v zmysle vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z.z. povinný pravidelne sledovať spokojnosť Pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Za tým účelom má Poskytovateľ zriadený komplexný systém Spätnej väzby dostupný na webe ambulancie, ktorý umožňuje Poskytovateľovi zlepšovať ním poskytované Služby. Prostredníctvom Spätnej väzby môže Pacient zanechať Poskytovateľovi svoje hodnotenie jemu poskytnutých Služieb (pozitívne alebo negatívne) priamo na webe ambulancie. Spätné väzby Poskytovateľ prostredníctvom systému Spätnej väzby pravidelne vyhodnocuje.

13. V prípade poskytovania Služieb prostredníctvom nástrojov telemedicíny sa budú uplatňovať tieto pravidlá:

a) telemedicína predstavuje doplnkový spôsob poskytovania Služieb v situácii, kedy nie je fyzická prítomnosť Pacienta v zariadení možná; je na rozhodnutí Poskytovateľa, či týmto spôsobom bude postupovať,

b) na telemedicínu je možné použiť len také platformy, ktoré zaručujú bezpečnosť komunikácie a minimalizujú riziko úniku osobných údajov Pacienta a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka nepovolaným osobám,

c) pri telemedicíne nie je možné úplne vylúčiť bezpečnostné riziká úniku obsahu komunikácie a preto tak ako Poskytovateľ prijíma opatrenia na zamedzenie úniku informácií, tak aj samotný Pacient je povinný prijať také opatrenia, ktoré znemožnia prístup nepovolaných osôb ku komunikácii (napr. nedáva heslo k emailu a ostatným komunikačným nástrojom, ktoré sa používajú na poskytovanie telemedicíny, pravidelne vymazáva emaily, ktoré obsahujú informácie od Poskytovateľa a obsahujú jeho osobné údaje, či jeho zdravotnú dokumentáciu, pri komunikácii používa slúchadlá, aby nebol iným osobám prístupný obsah komunikácie medzi Pacientom a Poskytovateľom),

d) pacient by mal dbať o ochranu svojho súkromia počas výkonu, a to napríklad aj tým, že si dá pozor, aby v čase výkonu neboli v jeho prítomnosti nepovolané osoby,

e) zaznamenanie obsahu výkonu realizovaného prostredníctvom telemedicíny je možné len za predpokladu, že je takýto záznam nevyhnutne potrebný pre ďalšie poskytovanie Služieb a Pacient musí byť pred zaznamenaním výkonu vopred o tejto skutočnosti poučený a musia mu byť vysvetlené dôvody, na základe ktorých je potrebné záznam vykonať,

f) Pacient nie je z dôvodu ochrany osobných údajov ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka poskytujúceho telemedicínsky výkon oprávnený z obsahu telemedicínskeho výkonu vyhotovovať zvukový, ani zvukovoobrazový záznam,

g) v úvode komunikácie je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný identifikovať svoju osobu (všetkých zúčastnených zdravotníckych pracovníkov) uvedením mena a priezviska, profesného titulu, typu zdravotníckeho pracovníka, svojej špecializácie a identifikovaním Poskytovateľa (názov zdravotníckeho zariadenia), v mene ktorého sa telemedicínsky výkon má realizovať, aby Pacient bol schopný ešte pred začatím výkonu identifikovať, o ktorého Poskytovateľa ide,

h) v zmysle vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. je Poskytovateľ povinný Pacienta identifikovať na základe jeho občianskeho preukazu alebo preukazu poistenca. Zdravotnícky pracovník vopred informuje Pacienta, že pri každom telemedicínskom výkone bude totožnosť Pacienta overená na základe údajov z jeho občianskeho preukazu a preto je potrebné, aby mal Pacient v čase výkonu občiansky preukaz pri sebe,

i) pri audio prenose (telefón, chatové aplikácie) bude totožnosť osoby Pacienta overená vyžiadaním identifikačných údajov uvedených na občianskom preukaze minimálne v rozsahu údajov Pacienta – rodné číslo Pacienta a číslo občianskeho preukazu, pri obrazovo-zvukovom prenose ošetrujúci zdravotnícky pracovník požiada Pacienta, aby ukázal svoj občiansky preukaz a to tak, že zdravotnícky pracovník bude mať možnosť prečítať údaje na občianskom preukaze a taktiež vidieť fotografiu na občianskom preukaze;

j) v prípade používania meracích zariadení na tele Pacienta, Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné chyby v meraní spôsobené nesprávnym použitím zdravotníckej pomôcky Pacientom, či za nesprávne hodnoty spôsobené vadou zdravotníckej pomôcky; zdravotnícke pomôcky – meracie zariadenie nesmie pre účely využitia dát nimi nameraných využívať iná osoba ako Pacient, v opačnom prípade hrozí určenie nesprávnej diagnózy a následnej terapie.

Článok VI

POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA

1. Poskytovateľ je oprávnený určiť, ktorý zdravotnícky pracovník bude Pacientovi poskytovať zdravotnú starostlivosť (ďalej aj ako "ošetrujúci zdravotnícky pracovník").

2. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník má povinnosť postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak, aby nespôsoboval Pacientovi zbytočné náklady a tak, aby rešpektoval jeho čas a jeho súkromie.

3. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti povinný postupovať humánne a citlivo.

4. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa od Pacienta dozvedel počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, pokiaľ v Zmluve, v týchto VZP alebo v právnom predpise nie je uvedené inak.

5. Poskytovateľ je povinný viesť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu Pacienta v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

6. Pacient je povinný sa voči ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi správať úctivo.

Článok VII

ORDINAČNÉ HODINY A REZERVAČNÝ SYSTÉM

1. Poskytovateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v ordinačných hodinách schválených a potvrdených samosprávnym krajom.

2. Pacienti prichádzajú na ošetrenie najneskôr 10 minút pred termínom, ktorý im bol pridelený rezervačným systémom Poskytovateľa a oznámený emailom. Pacienti sú volaní do ambulancie podľa poradia určeného v rezervačnom systéme Poskytovateľa (ak tieto VZP neustanovujú inak). V prípade meškania Pacienta na dohodnutý termín vyšetrenia, Poskytovateľ nie je povinný v daný deň poskytnúť Pacientovi Službu, pokiaľ to nie je možné z kapacitných dôvodov.

3. Na termín Služby je povinný sa dostaviť Pacient uvedený v žiadosti o termín, zámena v žiadnom prípade nie je možná bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa (minimálne 24 hodín vopred).

4. V prípade, že sa Pacient dostaví na iný termín, ako bol vopred dohodnutý s Poskytovateľom, Poskytovateľ nie je povinný Pacientovi poskytnúť Službu.

5. Právo byť ošetrení majú prednostne:

a) Pacienti so závažnou poruchou zdravia vyžadujúcou urgentné ošetrenie (u ktorých by oneskorené ošetrenie mohlo ohroziť ich zdravie alebo život),

b) Pacienti, ktorým sa poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť alebo Pacienti so zdravotnými komplikáciami.

6. O konečnom poradí Pacientov vždy po zohľadnení vyššie uvedených a prípadných ďalších relevantných kritérií rozhoduje Poskytovateľ.

7. Pacient rešpektuje, že vzhľadom na povahu služby (zdravotnej starostlivosti) sa nedá vylúčiť, že mu Poskytovateľ v deň, kedy sa Pacient dostavil na ošetrenie nestihne z kapacitných dôvodov poskytnúť Službu. Ak ku takejto situácii dôjde, Poskytovateľ si s Pacientom odsúhlasí najbližší možný termín ošetrenia. Neposkytnutie ošetrenia z kapacitných dôvodov sa nepovažuje za porušenie Zmluvy alebo týchto VZP.

8. Objednávanie Služieb prebieha prostredníctvom rezervačných formulárov dostupných na webe Poskytovateľa:

a) Žiadosť o termín vyšetrenia (Prvé vyšetrenie alebo Kontrolné vyšetrenie)

*Žiadosť obsahuje tieto údaje:

*Meno a priezvisko pacienta

*Dátum narodenia

*V prípade neplnoletého pacienta Meno a priezvisko zákonného zástupcu a dátum jeho narodenia

*Bydlisko (mesto alebo obec)

*Kontaktný email

*Kontaktné mobilné číslo

*Zdravotná poisťovňa

*Odosielajúci lekár (všeobecný lekár/pediater/iný)

*Odsúhlasenie právnych dokumentov (GDPR, VZP, príp. iné)

V rámci Žiadosti o termín Prvého alebo Kontrolného vyšetrenia je možné požiadať o vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého. Uvedené vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia a Pacient ho uhradí vopred v zmysle Cenníka online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron na webe Poskytovateľa.

• Nakoľko Poskytovateľ prijíma pacientov od 6. rokov, žiadosť o termín je možné odoslať až po dovŕšení tohto veku.

b) Žiadosť o termín hyposenzibilizačnej liečby

*Žiadosť obsahuje tieto údaje:

*Meno a priezvisko pacienta

*Dátum narodenia

*V prípade neplnoletého pacienta Meno a priezvisko zákonného zástupcu a dátum jeho narodenia

*Bydlisko (mesto alebo obec)

*Kontaktný email

*Kontaktné mobilné číslo

*Zdravotná poisťovňa

*Formu a názov lieku

*Odsúhlasenie právnych dokumentov (GDPR, VZP, príp. iné)

• Uvedenú liečbu môže absolvovať iba Pacient po predchádzajúcom dohovore s Poskytovateľom a absolvovaní všetkých stanovených kontrol (podľa zdravotného záznamu).

• V prípade hyposenzibilizačnej liečby formou injekcií sa tieto injekcie podávajú Pacientovi v pondelok alebo v utorok v čase od 12,30 hod. do 14,30 hod.

c) Žiadosť o termín odberu krvi

• Žiadosť obsahuje tieto údaje:

*Meno a priezvisko pacienta

*Dátum narodenia

*V prípade neplnoletého pacienta Meno a priezvisko zákonného zástupcu a dátum jeho narodenia

*Bydlisko (mesto alebo obec)

*Kontaktný email

*Kontaktné mobilné číslo

*Odsúhlasenie právnych dokumentov (GDPR, VZP, príp. iné)

d) Žiadosť o termín špeciálneho vyšetrenia (Laktózová intolerancia, Fruktózová intolerancia alebo SIBO)

• Žiadosť obsahuje tieto údaje:

*Meno a priezvisko pacienta

*Dátum narodenia

*V prípade neplnoletého pacienta Meno a priezvisko zákonného zástupcu a dátum jeho narodenia

*Bydlisko (mesto alebo obec)

*Kontaktný email

*Kontaktné mobilné číslo

*Hmotnosť

*Odsúhlasenie právnych dokumentov (GDPR, VZP, príp. iné)

Uvedené vyšetrenia nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a Pacient poplatok uhradí vopred v zmysle Cenníka online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron na webe Poskytovateľa.

e) Žiadosť o termín spirometrie

• Žiadosť obsahuje tieto údaje:

*Meno a priezvisko pacienta

*Dátum narodenia

*V prípade neplnoletého pacienta Meno a priezvisko zákonného zástupcu a dátum jeho narodenia

*Bydlisko (mesto alebo obec)

*Kontaktný email

*Kontaktné mobilné číslo

*Odsúhlasenie právnych dokumentov (GDPR, VZP, príp. iné)

• Uvedené vyšetrenie môže absolvovať iba Pacient, ktorý má s Poskytovateľom podpísanú Zmluvu.

9. V prípade, že prijímanie akýchkoľvek žiadostí o termín bude z dôvodu možného prekročenia únosného pracovného zaťaženia pozastavené, bude to oznámené pri vypĺňaní rezervačného formulára.

10. V prípade, že žiadosť o termín bude v rezervačnom formulári obsahovať akýkoľvek chybný údaj (napr. chybný email, okres, absolvovanie kontrolného vyšetrenia, atď.), nebude zo strany Poskytovateľa akceptovaná a termín nebude Pacientovi pridelený. Poskytovateľ nie je povinný Pacientovi oznámiť, že v žiadosti uviedol chybné údaje.

11. Po odoslaní Žiadosti o termín obdrží Pacient emailové potvrdenie odoslania žiadosti.

12. Pacientovi bude rezervačným systémom Poskytovateľa do 5 pracovných dní navrhnutý prvý voľný termín. Informácia bude odoslaná Pacientovi na kontaktný email uvedený v rezervačnom formulári spolu s inštrukciami na prípravu pred vyšetrením. Zároveň bude Pacientovi odoslaná informačná SMS o pridelení termínu. Uvedený termín je nutné potvrdiť do 48 hodín súhlasným vyjadrením (napr. OK, potvrdzujem, súhlasím, atď.) a uvedením svojho mena a priezviska, príp. mena a priezviska zákonného zástupcu. Súhlasným vyjadrením Pacient berie na vedomie, že na pridelený termín je povinný prísť s prípravou podľa inštrukcií uvedených v emaily (napr. výmenný lístok, zdravotná dokumentácia, atď.).

13. V prípade, že pacient termín do 48 hodín nepotvrdí, termín sa v rezervačnom systéme Poskytovateľa zruší a Pacient si môže podať novú žiadosť cez rezervačný formulár o 15 dní od dátumu zrušenia termínu.

14. V prípade zmeny termínu zo strany Poskytovateľa z dôvodu neprítomnosti (napr. PN, účasť na odbornom školení), Poskytovateľ si s Pacientom odsúhlasí najbližší možný termín poskytnutia Služby.

15. Pridelený termín zo strany Pacienta nie je možné zmeniť. Ak Pacientovi z akéhokoľvek dôvodu termín nevyhovuje, termín zruší a po 15 dňoch si môže zadať novú žiadosť cez rezervačný formulár Poskytovateľa.

16. Pacient môže zrušiť termín poskytnutia Služby najneskôr 24 hodín pred vopred dohodnutým termínom. Ak Pacient zruší termín menej ako 24 hodín pred termínom vyšetrenia u Poskytovateľa, bude jeho neúčasť vyhodnotená ako absencia a bude sa riadiť bodom 9. a nasl. v článku XII týchto VZP. V prípade záujmu Pacienta o zaslanie novej žiadosti o termín, bude toto možné po uplynutí 15 dní odo dňa zrušenia pôvodného termínu.

17. Ak Pacient alebo Poskytovateľ zruší termín vyšetrenia, pri ktorom bola uskutočnená platba za Službu vopred, platba bude refundovaná do 15 dní od podania žiadosti o vrátenie platby na platobnú kartu Pacienta, z ktorej bola uskutočnená pri žiadosti o termín, príp. na bankový účet, ktorý uvedie Pacient pri žiadosti o vrátenie platby. Platba bude ponížená o poplatok za administratívny úkon v zmysle Cenníka Poskytovateľa.

18. Poskytovateľ odošle 5 dní pred termínom Pacientovi email a SMS s pripomienkou termínu. V prílohe tohto emailu budú Pacientovi odoslané na preštudovanie dokumenty, ktoré môžu byť Pacientovi predložené na podpis (v závislosti podľa typu vyšetrenia a navrhovaných úkonov Poskytovateľa). Medzi tieto dokumenty patrí Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Vyhlásenia pacienta/zákonného zástupcu pacienta k zdravotným výkonom, Poučenie a informovaný súhlas - kožné prick testy, Poučenie a informovaný súhlas - odber žilovej krvi, Poučenie a informovaný súhlas – spirometria, Poučenie a informovaný súhlas - vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého , Poučenie a informovaný súhlas - špecifická alergénová imunoterapia - podkožná aplikácia, Poučenie a informovaný súhlas - špecifická alergénová imunoterapia - pod jazyk, Poučenie a informovaný súhlas - vyšetrenie laktózovej intolerancie, Poučenie a informovaný súhlas - vyšetrenie fruktózovej intolerancie, Poučenie a informovaný súhlas - vyšetrenie SIBO, Poučenie a informovaný súhlas - podanie lieku - injekčne, ústami alebo cez konečník, Poučenie pacienta o odporučení liečby liekom nehradeným z verejného zdravotného poistenia.

19. Uvedené dokumenty Pacient podpíše prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu pred uskutočnením Služby u Poskytovateľa a budú archivované v zdravotnej dokumentácii Pacienta.

20. O prípadné zmeny v rezervačnom systéme Poskytovateľa môže Pacient požiadať prostredníctvom elektronickej žiadosti na webe Poskytovateľa na podstránke E-žiadosti – Žiadosť o administratívny úkon (napr. zmena priezviska, zmena kontaktných údajov, atď.). Uvedená služba je spoplatnená v zmysle Cenníka Poskytovateľa. Bezplatnou alternatívou je nahlásenie zmien osobne počas poskytovania Služby u Poskytovateľa.

Článok VIII

PREDPIS LIEKOV A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

1. Predpis liekov a zdravotníckych pomôcok Poskytovateľ uskutočňuje počas poskytnutia Služby Pacientovi.

2. Ak má Pacient záujem o predpis lieku alebo zdravotníckej pomôcky mimo poskytnutia Služby, môže tak bezplatne požiadať:

a) Osobne v pracovných dňoch medzi 8:00 – 12:00 hod.

b) Telefonicky v čase na to určenom podľa článku X.

3. Alternatívou je elektronická žiadosť o predpis lieku alebo zdravotníckej pomôcky, dostupná na webe Poskytovateľa v sekcii E-žiadosti. Uvedená služba je z dôvodu ďalších administratívnych úkonov spoplatnená v zmysle Cenníka Poskytovateľa.

4. Predpis liekov je možný iba v prípade, ak Pacient absolvoval kontrolné vyšetrenie stanovené Poskytovateľom v zdravotnom zázname. Pokiaľ takýto záznam v zdravotnej dokumentácii Pacient nemá uvedený, predpis lieku je možný, iba ak posledné kontrolné vyšetrenie Pacienta bolo pred menej ako 12 mesiacmi.

Článok IX

VÝSLEDKY ODBERU KRVI

1. Po zhodnotení výsledkov odberu krvi pošle Poskytovateľ emailovú informáciu Pacientovi o dostupnosti týchto výsledkov.

2. Pacient si môže tieto výsledky vyzdvihnúť osobne na adrese Poskytovateľa v priebehu nasledujúcich 10 pracovných dní. V prípade, že si ich Pacient nevyzdvihne, budú založené do jeho zdravotnej dokumentácie a odovzdané pri najbližšej Službe poskytnutej Pacientovi.

3. Telefonicky výsledky odberu krvi Poskytovateľ neoznamuje.

4. Alternatívou je žiadosť o zaslanie výsledku odberu krvi elektronicky, dostupná na webe Poskytovateľa v sekcii E-žiadosti. Uvedená služba je z dôvodu administratívnych úkonov (skenovanie, heslovanie dokumentu) spoplatnená v zmysle Cenníka Poskytovateľa.

Článok X

TELEFONICKÉ KONTAKTOVANIE POSKYTOVATEĽA

1. Pacient kontaktuje telefonicky Poskytovateľa v čase na to vymedzenom Poskytovateľom:

Pondelok: 7:30 – 8:00, 14:00 – 14:30 hod.

Utorok: 7:30 – 8:00, 14:00 – 14:30 hod.

Streda: 7:30 – 8:00, 14:00 – 14:30 hod.

Štvrtok: 7:30 – 8:00, 14:00 – 14:30 hod.

Piatok: 7:30 – 8:00 hod.

mimo dní pracovného pokoja, príp. dní neprítomnosti Poskytovateľa. Prítomnosť Poskytovateľa si môže Pacient overiť na stránke VÚC Žilinského kraja. V inom čase Poskytovateľ nemá z kapacitných dôvodov možnosť telefonické hovory od Pacienta prijímať.

Článok XI

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ NESPÔSOBILÉMU PACIENTOVI

1. Za nespôsobilého Pacienta sa považuje maloleté dieťa (do nadobudnutia 18. roku života), s výnimkou Pacientov, ktorí nadobudli spôsobilosť na právne úkony platným uzatvorením manželstva (medzi 16. a 18. rokom). Za nespôsobilého Pacienta sa považuje aj osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo osoba, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony.

2. Za nespôsobilého Pacienta koná jeho zákonný zástupca. Za zákonného zástupcu Pacienta sa považuje fyzická osoba, ktorá svoje postavenie osvedčí vyhlásením a v prípade Služby poskytovanej až po udelení písomného informovaného súhlasu svojim podpisom potvrdí v tomto súhlase. Osoba, ktorá o sebe vyhlasuje, že je zákonným zástupcom nespôsobilého pacienta zodpovedá za pravdivosť svojho vyhlásenia. Poskytovateľ nie je povinný skúmať pravdivosť vyhlásenia a danú osobu bude považovať za zákonného zástupcu.

3. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Poskytovateľ povinný prihliadať na názor nespôsobilého Pacienta, predovšetkým mu je povinný zrozumiteľným spôsobom vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vysvetliť podstatné skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Zákonného zástupcu ošetrujúci zdravotnícky pracovník poučuje v plnom rozsahu.

4. Pri zdravotných výkonoch neodkladnej, bežnej alebo neinvazívnej povahy dáva zákonný zástupca súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch môže ošetrujúci zdravotnícky pracovník poskytnúť nespôsobilému Pacientovi zdravotnú starostlivosť aj bez prítomnosti zákonného zástupcu. Medzi takéto zdravotné výkony predovšetkým patrí:

a) predpis dlhodobo užívanej liečby, ktorá bola predtým schválená zákonným zástupcom,

b) realizovanie pravidelnej preventívnej prehliadky,

c) vyšetrenie a liečba novovzniknutej komplikácie, respektíve novovzniknutého symptómu liečeného ochorenia a pri akútnom zhoršení liečeného ochorenia v prípadoch, kedy môže ich odklad spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu, prípadne rozvoj komplikácii či nezvratného orgánového poškodenia.

5. Zákonný zástupca je povinný poskytovať Poskytovateľovi plnú súčinnosť tak, aby nebola ohrozená včasnosť a úplnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú si zdravotný stav nespôsobilého Pacienta vyžaduje.

6. V prípade, ak rolu zákonného zástupcu zastávajú rodičia maloletého, tak je postačujúci informovaný súhlas (alebo odmietnutie zdravotnej starostlivosti) realizovaný len jedným z nich. Ak by došlo k rozporu v názoroch zákonných zástupcov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti maloletému Pacientovi, sú práve zákonní zástupcovia povinní písomne informovať Poskytovateľa o tomto rozpore, inak sa má za to, že takýto rozpor neexistuje. Pokiaľ došlo zo strany súdu k obmedzeniu výkonu rodičovských práv jedného z rodičov, sú zákonní zástupcovia povinní túto skutočnosť preukázať písomným rozhodnutím súdu, z ktorého dané obmedzenie bude vyplývať. Až do tohto momentu bude Poskytovateľ oboch rodičov považovať za oprávnených v celom rozsahu zastupovať záujmy maloletého dieťaťa.

Článok XII

ODPLATA ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

1. Poskytovateľ je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, ktoré má zverejnené v priestoroch svojho zariadenia a na webe ambulancie.

2. Zdravotná starostlivosť sa v zmysle príslušnej právnej úpravy regulujúcej jej rozsah poskytuje na základe verejného zdravotného poistenia a na základe príslušných zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Verejné zdravotné poistenie kryje/čiastočne kryje zdravotnú starostlivosť poskytovanú štandardnými metódami, za použitia štandardných zdravotníckych pomôcok.

3. Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov.

4. Poskytovateľ má vypracovaný Cenník, ktorého súčasťou je aj cenník všetkých zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov. Obsahom Cenníka môžu byť aj výkony, ktoré nemajú povahu zdravotnej starostlivosti, či služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

5. Cenník je zverejnený na prístupnom mieste v priestoroch Poskytovateľa a na webe ambulancie. Poskytovateľ a Pacienti potvrdzujú, že sú s obsahom Cenníka v celom rozsahu oboznámení.

6. Poskytovateľ v Cenníku určuje okrem iného aj zdravotné výkony, resp. použitie zdravotníckych pomôcok, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a pokiaľ sa Pacient rozhodne o takýto zdravotný výkon požiadať alebo požiada o použitie takejto zdravotníckej pomôcky, je povinný Poskytovateľovi zaplatiť cenu uvedenú v cenníku. Obsah tohto ustanovenia je možné modifikovať v osobitných dojednaniach zmluvných strán.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by Pacient v budúcnosti chcel využiť niektorú z priamo hradených služieb, tak sa za písomné vyžiadanie Pacienta o platenú službu bude považovať osobitné dojednanie zmluvných strán, ktoré môže byť zaznamenané aj v informovanom súhlase pacienta, alebo iným vhodným spôsobom.

8. V prípade, ak Pacient pri poskytovaní Služby nehradenej z verejného zdravotného poistenia neospravedlní svoju neúčasť na vopred dohodnutom alebo stanovenom termíne najmenej 24 hodín pred termínom poskytnutia Služby, nemá nárok na vrátenie zaplateného poplatku/zálohy za Službu.

9. V prípade vopred neospravedlnenej neúčasti Pacienta na dohodnutej Službe (tak hradenej, ako aj nehradenej z verejného zdravotného poistenia) zodpovedá Pacient za škodu vzniknutú v súvislosti s vyčlenením časových, personálnych a kapacitných prostriedkov Poskytovateľa pre Pacienta v zmysle Cenníka Poskytovateľa. Za účelom zabezpečenia náhrady škody podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ oprávnený od Pacienta vopred vybrať depozit vo výške poplatku plánovanej Služby podľa Cenníka Poskytovateľa.

10. V prípade, ak Pacient neospravedlní svoju neúčasť na dohodnutom termíne poskytnutia Služby, nemá nárok na vrátenie zloženého depozitu.

11. Nárok na vrátenie depozitu vzniká Pacientovi v prípade existencie objektívnej prekážky, ktorá mu neumožnila sa dostaviť na dohodnutý termín poskytnutia Služby a to:

a. náhle ochorenie Pacienta, ktoré sa objaví v období kratšom ako 24 hodín pred dohodnutým termínom poskytnutia Služby,

b. náhle ochorenie blízkeho príbuzného Pacienta (o ktorého sa pacient musí osobne starať v prípade ochorenia), ktoré sa objaví v období kratšom ako 24 hodín pred dohodnutým termínom poskytnutia Služby alebo

c. iná objektívna príčina, ktorá neumožňuje Pacientovi ospravedlniť svoju prítomnosť na dohodnutej Službe v období kratšom ako 24 hodín pre dohodnutým termín poskytnutia Služby.

12. Nárok na vrátenie zloženého depozitu vzniká Pacientovi aj v prípade, ak sa Poskytovateľovi podarilo umiestniť na uvoľnený termín iného Pacienta, ako aj v prípade, že sa Pacient v dohodnutom termíne k Poskytovateľovi dostaví a je mu poskytnutá dohodnutá Služba.

13. Existenciu objektívnej prekážky, pre ktorú sa Pacient nemohol dostaviť na dohodnutý termín, je Pacient povinný Poskytovateľovi preukázať najneskôr do 10 dní od termínu, kedy mala byť Služba poskytnutá (napr. potvrdením o ochorení od ošetrujúceho lekára Pacienta/blízkeho príbuzného Pacienta). V prípade, ak Pacient nepreukáže existenciu objektívnej prekážky, nemá nárok na vrátenie zloženého depozitu za dohodnutú Službu.

14. V prípade, ak Poskytovateľ nevyberie od Pacienta vopred depozit podľa bodu 9 tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený v prípade vopred neospravedlnenej neúčasti Pacienta na Službe, účtovať Pacientovi pred ďalšou návštevou poplatok vo výške poplatku plánovanej Služby podľa Cenníka Poskytovateľa. To neplatí v prípade, ak Pacient preukáže Poskytovateľovi existenciu objektívnej prekážky podľa bodu 11 tohto článku, ktorá mu neumožnila dostaviť sa na dohodnutý termín poskytnutia Služby alebo, ak sa Poskytovateľovi podarilo umiestniť na uvoľnený termín iného Pacienta.

15. Poskytovateľ je v prípade plánovaných výkonov, ktoré nespĺňajú podmienky na úhradu z verejného zdravotného poistenia, oprávnený vybrať od Pacienta zálohu na takýto výkon (vo výške poplatku vyplývajúceho z Cenníka) vopred.

Článok XIII

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

1. V prípade, ak Poskytovateľ v zmysle Cenníka poskytuje nadštandardné Služby, Pacient má možnosť pri poskytovaní Služieb vyžiadať si u Poskytovateľa poskytnutie nadštandardných Služieb. Objednanie nadštandardných Služieb sa bude spravovať podmienkami určenými v jednotlivých odsekoch tohto článku VZP.

2. Objednanie nadštandardných služieb zo strany Pacienta je dobrovoľné a tieto služby sa poskytujú iba na výslovnú žiadosť Pacienta. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nepodmieňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti Pacientovi výberom poplatku za nadštandardnú službu.

3. Ceny (poplatky) nadštandardných služieb sa spravujú platným Cenníkom.

4. Pacient sa zaväzuje uhradiť za nadštandardné služby poplatok vo výške podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa.

Článok XIV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Poskytovateľ poskytuje všetky informácie o spracúvaní osobných údajov, tak ako vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov prostredníctvom informácií zverejnených v čakárni ambulancie ako aj na webovej stránke ambulancie. Informáciami podľa predchádzajúcej vety sú najmä: totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, účely spracúvania (na ktoré sú osobné údaje určené), právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany (ak sa v konkrétnom prípade uplatnia), príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov (ak existujú), informácia o prípadnom prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (a ďalšie informácie s tým súvisiace), doba uchovávania osobných údajov (alebo kritéria na jej určenie), informácia o právach dotknutej osoby podľa GDPR, informácia o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia, informácia o prípadnom automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, informácia o prípadnom spracúvaní osobných údajov na iný účel ako boli získané a pod.

Článok XV

RIEŠENIE SPOROV A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory/nedorozumenia budú riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory/nedorozumenia nebudú medializovať.

3. Pred tým, ako by ktorákoľvek zo zmluvných strán učinila akýkoľvek úkon voči tretej osobe, ktorý by sa týkal vzniknutého problému (napríklad voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, orgánom činným v trestom konaní, súdu) zaväzuje sa najprv vyzvať druhú stranu v písomnej forme na riešenie problému a poskytnúť jej minimálne 15 dňovú lehotu na formulovanie stanoviska (od doručenia výzvy).

4. V každom štádiu riešenia sporu sa zmluvné strany zaväzujú postupovať tak, aby nepoškodili dobré meno/povesť druhej strany.

5. Pacient berie na vedomie, že počas vyšetrenia u Poskytovateľa si klenoty, peniaze a iné cennosti (zahŕňajúc napríklad, avšak nie výlučne, šperky, hodinky, výpočtovú techniku a pod.) berie vždy so sebou do vyšetrovne a nenecháva ich bez dozoru v čakárni. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo odcudzenie vecí Pacienta, ktoré si Pacient ponechal v čakárni, nakoľko jej priestory nie sú určené na uloženie Pacientových vecí.


Článok XVI

ZBAVENIE MLČANLIVOSTI A ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A JEJ SPRÍSTUPŇOVANIE A POSKYTOVANIE

1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, zničeniu, poškodeniu zdravotnej dokumentácie alebo neoprávnenému úniku osobných údajov Pacienta.

2. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť údaje o zdravotnom stave Pacienta len osobám, ktoré určil (identifikoval) Pacient, ako aj osobám, ktorých oprávnenie upravuje právny predpis.

3. Informácie o zdravotnom stave nespôsobilého Pacienta je poskytovateľ/ošetrujúci zdravotnícky pracovník oprávnený poskytnúť jeho zákonnému zástupcovi, a to v celom rozsahu.

4. Pacient zbavuje mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka určeného Poskytovateľom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti Pacientovi, t.j. ošetrujúci lekár alebo ošetrujúca sestra (ďalej aj ako "ošetrujúci zdravotnícky pracovník") v rozsahu a voči:

a) Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu údajov zo zdravotnej dokumentácie a iných údajov zdravotného stavu,

b) právnemu zástupcovi ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka / Poskytovateľa v prípade uplatnenie právnych nárokov Pacienta vyplývajúcich z poskytnutej zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu nevyhnutnom pre efektívne vykonanie právnej služby,

c) voči súdu (vrátane rozhodcovského), správnym orgánom, sporovým stranám a ich právnym zástupcom, znalcovi a orgánu činnému v trestnom konaní v konaniach, v ktorých sa prejednáva nárok Pacienta alebo ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, alebo v ktorom sa rozhoduje o vine a treste ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti Pacientovi.

5. Poskytovateľ môže poskytnúť údaje o zdravotnom stave Pacienta, ako aj fotokópie, či scany zdravotnej dokumentácie (na základe vyžiadania Pacienta alebo osoby podľa ods. 2 a 3 tohto článku VZP) iba osobne.

6. Povinnosťou Pacienta je zabezpečiť ochranu svojho súkromia a nepretržitú aktuálnosť údajov Pacienta. Pacient je povinný zabezpečiť, aby k jeho emailovej schránke, k zariadeniu na ktorom sa používa telefónne číslo uvedené v Zmluve, alebo v jeho zdravotnej dokumentácii, ako aj k dodatočne odsúhlaseným komunikačným platformám (pre komunikáciu medzi Pacientom a Poskytovateľom) mali prístup výlučne len tie osoby, ktoré Pacient oprávnil oboznamovať sa s obsahom zdravotnej dokumentácie Pacienta a s komunikáciou medzi Pacientom a Poskytovateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu priamo alebo nepriamo spôsobenú tým, že sa do obsahu emailovej schránky, telefonickému zariadeniu s telefónnym číslom Pacienta, či k dodatočne odsúhlaseným komunikačným platformám dostala nepovolaná osoba.

7. Pacient je pri telefonickej komunikácii na žiadosť Poskytovateľa/ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka povinný uviesť osobný identifikátor, ktorý bude Pacientovi oznámený Poskytovateľom v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov u Poskytovateľa.

8. Do momentu písomného oznámenia zmeny údajov Pacienta, sa má za to, že údaje uvedené v Zmluve medzi Poskytovateľom a Pacientom alebo uvedené v jeho zdravotnej dokumentácii sú správne a platné (ďalej ako "prezumpcia správnosti ").

9. Všetky formy komunikácie medzi Poskytovateľom a Pacientom sa spravujú podmienkami spracovania osobných údajov u Poskytovateľa (článok XI).

Článok XVII

DORUČOVANIE

1. Právny úkon Pacienta alebo Poskytovateľa smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného písomnou Zmluvou alebo iným písomným dojednaním musí byť písomný (ďalej aj ako "písomnosť") a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne, ak tieto VZP neustanovujú inak. Na tento písomný styk (odosielanie alebo doručovanie) sa použijú adresy Pacienta a Poskytovateľa uvedené v záhlaví Zmluvy. Výnimkou povinnosti písomného oznámenia je ukončenie zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Pacientom po uplynutí 24 mesiacov od podpisu zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kedy Pacient počas týchto 24 mesiacov neabsolvoval žiadne ďalšie kontrolné vyšetrenie u Poskytovateľa a zmluva automaticky zanikne.

2. Povinnosť Pacienta alebo Poskytovateľa doručiť písomnosť podľa ods. 1 tohto článku VZP sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá strana prevezme a jej prijatie potvrdí vlastnoručným podpisom alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.

3. Účinky doručenia písomností nastanú aj vtedy, ak:

a) Pacient/Poskytovateľ zmenil adresu, na ktorú sa má podľa Zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej strane oznámil, a následne pošta túto písomnosť vrátila strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti strane, alebo

b) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo

c) Pacient/Poskytovateľ prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo

d) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky.

4. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Pacientom týkajúca sa objednania alebo zrušenia termínu Pacienta u Poskytovateľa, zasielania upozornení, notifikácií, oznámení a výziev Pacientovi, vrátane informácií o zdravotnom stave Pacienta a poučení pred zdravotným výkonom, môže prebiehať aj vo formáte e-mailu, krátkej textovej správy (SMS) alebo telefonicky; tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia VZP o objednávaní a ordinačných hodinách. Výber konkrétnej formy komunikácie smerom na Pacienta je výlučne na zvážení Poskytovateľa. Informácia odoslaná Pacientovi podľa tohto odseku sa považuje za doručenú momentom odoslania informácie v zmysle tohto odseku zo servera/zariadenia Poskytovateľa.

5. Poskytovateľ bude Pacientovi zasielať informácie v zmysle odseku 4 tohto článku VZP na emailovú adresu alebo telefónne číslo uvedené Pacientom v Zmluve alebo v jeho zdravotnej dokumentácii, alebo za pomoci vzájomne odsúhlasených komunikačných platforiem. V prípade akejkoľvek zmeny kontaktných údajov je Pacient povinný upovedomiť o tejto skutočnosti Poskytovateľa a podpísať vyhlásenie o zmene kontaktných údajov u Poskytovateľa. Poskytovateľ neručí za nedoručenie informácií z dôvodu nesprávne uvedených kontaktných údajov Pacientom. Poskytovateľ nezodpovedá ani za to, kto má prístup k označenej emailovej schránke a k označenému telefónnemu číslu Pacienta.

6. V závislosti od technických možností Poskytovateľa sa môže objednanie Pacienta na termín u Poskytovateľa uskutočniť aj vo forme vyplnenia online formulára na internetovej stránke Poskytovateľa.

Článok XVIII

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ VZP

1. VZP a Cenník môže Poskytovateľ jednostranne zmeniť, a to napríklad z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných Služieb alebo z dôvodov smerujúcich k snahe zlepšiť poskytované Služby.

Článok XIX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Pacientom sa riadia Zmluvou, týmito VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.

2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Pacientom sa spravujú právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

3. Poskytovateľ zverejňuje VZP na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa a tiež na webe ambulancie. Ak je znenie týchto VZP vyhotovené vo viacerých jazykoch, právne záväzné je znenie v slovenskom jazyku. VZP platia aj po skončení právneho vzťahu Poskytovateľa a Pacienta, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.

4. Ku dňu účinnosti týchto VZP sa rušia všetky predchádzajúce všeobecné zmluvné podmienky týkajúce sa poskytovania Služieb podľa týchto VZP.

5. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VZP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Pacientom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

6. Tieto VZP nadobúdajú platnosť zverejnením v priestoroch Poskytovateľa dňa 20.07.2023 a účinnosť dňa 01.08.2023.

V Bytči, dňa 20.07.2023

Poskytovateľ: MUDr. Jaroslava Kuchtová