Všeobecné pravidlá súťaží www.alergologiabytca.sk

ŠTATÚT SÚŤAŽE

(,,názov súťaže")

Štatút súťaže (,,názov súťaže") (ďalej len "Štatút") upravuje podmienky účasti na Súťaži (,,názov súťaže") (ďalej len "Súťaž"), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Článok 1

Usporiadateľ Súťaže

Obchodné meno: MUDr. Jaroslava Kuchtová

Adresa: Dedovec 1897/415, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 51746531

DIČ: 1079609311

Partneri súťaže:

IMUNOGLUKAN, s.r.o.

Nové Záhrady I č. 13/A

821 05 Bratislava

IČO: 45 614 377

DIČ: 2023075901

Obchodný register OR SR Bratislava I

Oddiel: Sro, vložka číslo: 66303/B

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

IČO: 31411771

DIČ: 2020394970

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5652/B

S&D Pharma SK s.r.o.

Farebná 32

821 05 Bratislava

IČO: 43769926

DIČ: 2022472100

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48417/B

UNIMED PHARMA, spol. s r.o.

Oriešková 11

821 05 Bratislava

IČO: 31367216

DIČ: 2020329531

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6531/B

Aloris Vital, s. r. o.

Majoránová 62 

821 07 Bratislava-Vrakuňa

IČO: 47419105

DIČ: 2023861488

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92151/B 

         Ventas, s. r. o.

Jungmannova 2 

851 01 Bratislava-Petržalka

IČO: 45392986

DIČ: 2022969586

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63036/B  

EWOPHARMA spol. s r.o.

Prokopa Veľkého 52 

811 04 Bratislava

IČO: 31344682

DIČ: 2020299479

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4553/B

         Schwabe Slovakia s.r.o.

ul. 29. augusta 36/A 

811 09 Bratislava 

IČO: 35871873

DIČ: 2021774018

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30258/B 

VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.

Moyzesova 868/67 

017 01 Považská Bystrica 

IČO: 36006521

DIČ: 2020440840

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 3427/R 

(ďalej len "Partneri")

Článok 2

Miesto a čas konania Súťaže

Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/alergologiabytcakuchtova (ďalej len "Miesto konania" alebo "Facebooková stránka Súťaže") v období (dátum je uvedený v príspevku) (ďalej len "Čas konania Súťaže").

Článok 3

Osoby oprávnené zúčastniť sa na Súťaži

3.1. Zúčastniť sa na Súťaži sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len "Súťažiaci").

3.4. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu.

Článok 4

Pravidlá Súťaže

4.1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom "Páči sa mi to" ("Like") alebo splnením iných určených podmienok uvedených v popise príspevku, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

4.2. Účasťou na Súťaži Súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracúvaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.

4.3. Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa článku 3 tohto štatútu splní všetky podmienky účasti na Súťaži.

Článok 5

Výhra v Súťaži

5.1. Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.

5.2. Výhernú cenu do Súťaže venoval jeden z Partnerov Súťaže. Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Článok 6

Vyhodnotenie a oznámenie o výhre

6.1. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže a ktorý splní všetky podmienky účasti na Súťaži (ďalej len "Výherca"). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom, resp. Organizátorom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaní budú (počet výhercov bude uvedený v príspevku) výhercovia počas trvania Súťaže.

6.2. Meno výhercu zverejní organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do Súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať súkromnou správou na Facebooku (cez Messenger), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Článok 7

Odovzdanie výhry

7.1. Odovzdanie výhry sa uskutoční na adrese ambulancie MUDr. Jaroslavy Kuchtovej, Klinická imunológia a alergológia, S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča. Výherca má možnosť si výhru prevziať v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výhercu. V prípade, že výherca si výhru neprevezme v stanovej lehote, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi. 

Článok 8

Strata nároku na výhru a vylúčenie Súťažiaceho

8.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší podmienky účasti alebo tieto pravidlá.

8.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:

svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);

zúčastní sa na Súťaži v mene tretej osoby;

zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;

pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s pravidlami;

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook) ;

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebookový profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook;

zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora Súťaže, osoby im blízke a ostatné Partnerské právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

8.3 Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

Článok 9

Dôležité podmienky Súťaže

9.1. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

9.2. Účasť v Súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

9.3. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

9.4. Usporiadateľ Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Článok 10

Ochrana osobných údajov

10.1. Odpovedaním pod post na Facebookovej stránke Usporiadateľa Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

10.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

10.3. Poučenie:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese alergologiabytca@gmail.com.

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v Súťaži možná.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

11.1. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

11.2. Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

11.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

V Považskej Bystrici dňa 20.2.2021