Poučenie pacienta o odporučení liečby liekom nehradeným z verejného zdravotného poistenia:

A / Poučenie pacienta

Vážený pacient,

Ošetrujúci lekár poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: MUDr. Jaroslava Kuchtová

(ďalej ako "poskytovateľ zdravotnej starostlivosti"),

Vám diagnostikoval ochorenie: ......................................................................................................................................

pre ktorého liečbu Vám bolo odporučené užívanie lieku: ........................................................................................

(ďalej ako "liek").

Ak by Vám teraz ošetrujúci lekár predpísal liek, tak by jeho cena nebola uhradená Vašou zdravotnou poisťovňou, pretože sa jedná o liek (správnu možnosť, prosím, zakrúžkujte):

a) ktorý je síce registrovaný na území Slovenskej republiky, ale nie je kategorizovaný (nespadá do rozsahu liekov, ktoré sú na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva uhrádzané z verejného zdravotného poistenia).

b) ktorý je registrovaný a kategorizovaný, no jeho indikačné obmedzenia bránia tomu, aby Vám bol uhradený z verejného zdravotného poistenia.

c) ktorý je registrovaný a kategorizovaný, no jeho úhrada z verejného zdravotného poistenia je viazaná na predpis lekárom v inej odbornej špecializácii, ako je odborná špecializácia ošetrujúceho lekára.

Poučenie k možnosti a), b)

Na základe zákona č. 363/2011 Z.z. (ďalej ako "zákon") môže zdravotná poisťovňa schváliť úhradu ceny lieku, ktorý by ináč pacientovi nebol hradený z verejného zdravotného poistenia. O schválenie úhrady môže požiadať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa môže odsúhlasiť úhradu časti ceny lieku (udelí tzv. výnimku) len za splnenia zákonných podmienok. Je si treba uvedomiť, že na schválenie výnimky nemá pacient právny nárok (poisťovňa môže, ale aj nemusí výnimku udeliť). Čakanie na rozhodnutie poisťovne (je potrebné rátať viac ako so 45 dňami) spôsobuje oddialenie nasadenia lieku a môže v niektorých prípadoch výrazne znížiť pozitívne účinky lieku pre pacienta, alebo dokonca znemožniť jeho použitie u pacienta.

Poučenie k možnosti c)

Predpis niektorých liekov je viazaný na určitú odbornú špecializáciu lekára. V prípade, ak by liek mal predpísať lekár v inej špecializácii, ako tá, ku ktorej je predpis lieku viazaný, vedie to k tomu, že by si pacient daný liek musel hradiť sám/a. To platí práve aj v prípade lieku, ktorý Vám bol odporučený ošetrujúcim lekárom na liečbu Vášho ochorenia. Aby ste si odporučený liek nemuseli hradiť sám/a, ošetrujúci lekár Vám odporučil v čo najkratšej dobe navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v špecializácii:

B/ Vyjadrenia pacienta

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a ošetrujúcim lekárom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poučený o vyššie uvedených skutočnostiach. Ošetrujúci lekár mi vysvetlil situáciu a dal mi možnosť klásť doplňujúce otázky. Rozumiem, že:

• mi bol odporučený liek, ktorý v mojom prípade nebude za podmienok uvedených vyššie v poučení hradený z verejného zdravotného poistenia

• v prípade, ak sa jedná o liek, ktorého úhrada je viazaná na predpis lekárom v konkrétnej špecializácii, je potrebné, aby som navštívil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odporučenej špecializácii

• pre účinnosť liečby je dôležité, aby mi odporúčaný liek bol v čo najkratšej dobe nasadený pre potreby liečby diagnostikovaného ochorenia

• môžem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti požiadať o podanie žiadosti o udelenie výnimky zdravotnou poisťovňou na účely úhrady lieku podľa § 88 ods. 7 zákona a v súvislosti s tým beriem na vedomie, že, ak by došlo k podaniu žiadosti o udelenie výnimky,:

a) môže moja zdravotná poisťovňa žiadosť o udelenie výnimky neschváliť

b) do momentu rozhodnutia mojej zdravotnej poisťovne o schválení/neschválení žiadosti môže dôjsť k zvýšeniu rizika omeškania liečby ochorenia a tým k nemožnosti zvrátenia môjho zdravotného stavu, nakoľko tento proces trvá aj viac ako mesiac (je potrebné rátať viac ako so 45 dňami)

c) do momentu rozhodnutia zdravotnej poisťovne o schválení/neschválení žiadosti môže dôjsť k zhoršeniu môjho zdravotného stavu, nakoľko tento proces trvá aj viac ako mesiac (je potrebné rátať viac ako so 45 dňami).

Dátum a čas poučenia pacienta: .......................................................................

Pečiatka a podpis zdravotníckeho pracovníka, ktorý poučenie poskytol:

Identifikačné údaje pacienta:

Meno a priezvisko: .................................................................................

Dátum narodenia: ...................................................................................

Podpis pacienta: .....................................................................................