POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Vyhlásenie prevádzkovateľa: MUDr. Jaroslava Kuchtová

Vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680 a zákon č.18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov, prijímame nasledujúci dokument.

Zabezpečíme, aby osobné a iné citlivé údaje obsiahnuté v našicj informačných systémoch boli chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akýmkoľvek iným neprípustným spôsobom spracúvania.

Zabezpečíme, aby boli spracúvané len za účelmi a v rozsahu uvedenými v evidencii spracovateľských činností.

Vyhlasujeme, že na dosiahnutie tohto cieľa využijeme všetky organizačné, personálne a informačné možnosti v súlade s dobrými mravmi a rozumnou mierou nákladovosti.

Zaväzujeme sa pracovať v súlade a s rešpektovaním platných zákonov Slovenskej republiky, platných medzinárodných noriem a v maximálnej možnej miere chrániť osobné údaje v našicj systémoch.

Všetky zlepšenia a postupy informačnej bezpečnosti budeme v budúcnosti zavádzať v súlade s platnými vyhláškami a metodickými usmerneniami.

V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z.z. od 25.mája 2018 sme spracovali bezpečnostnú dokumentáciu a zaviedli do praxe základné princípy GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.

Prijímame týmto opatrenia a postupy ochrany osobných údajov uvedené v GDPR bezpečnostnej dokumentácii so záväzkom neustáleho zlepšovania a zdokonaľovania našej práce.

Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a poverený personál.

Dátum: 15.11.2019                                                                          MUDr. Jaroslava Kuchtová