Služby nad rámec zdravotného poisteniaVšeobecné podmienky Služieb nad rámec zdravotného poistenia


MUDr. Jaroslava Kuchtová, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča,

ďalej len "Poskytovateľ".


Pacient, ktorý už bol alebo má záujem byť vyšetrený u Poskytovateľa,

ďalej len "Klient"


Služby nad rámec zdravotného poistenia:

  • žiadosť o vystavenie receptu prostredníctvom webu www.alergologiabytca.sk (max. 1x mesačne)
  • skorší termín vyšetrenia v prípade, že tento skorší termín sa uvoľní - Poskytovateľ bude kontaktovať Klienta
  • elektronická (emailová) komunikácia s Poskytovateľom
  • možnosť požiadať o zmeny v rezervačnom systéme Poskytovateľa
  • elektronické (emailové) zasielanie výsledkov laboratórnych vyšetrení
  • poskytnutie tlačiva na potvrdenie o návšteve lekára
  • elektronické (emailové) pripomenutie blížiaceho sa vyšetrenia u Poskytovateľa (5 dní pred vyšetrením)

ďalej len "Služby"


1. Klient má možnosť požiadať o Služby, ktoré poskytuje Poskytovateľ.

2. O Služby je možné požiadať pri elektronickej žiadanke o termín, pri elektronickej žiadanke o recept alebo samostatne na webe www.alergologiabytca.sk v sekcii ESLUŽBY.

3. Služby začínajú plynúť dňom zaplatenia.

4. Služby sa uhrádzajú na webe www.alergologiabytca.sk platobnou kartou cez zabezpečený platobný portál STRIPE.

5. Služby poskytuje Poskytovateľ Klientovi 365 dní od dňa zaplatenia.

6. Žiadosť o Služby je dobrovoľná a Poskytovateľ ich poskytuje iba na výslovnú žiadosť Klienta.

7. Žiadosť o Služby nie je podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti zo strany Poskytovateľa.

8. Ceny (poplatky) Služieb sa spravujú platným cenníkom, uverejneným na www.alergologiabytca.sk v sekcii CENNÍK.

9. Klient sa zaväzuje uhradiť za Služby poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

10. Služby zaniknú Klientovi automaticky po 365 dňoch od zaplatenia. Pokračovanie je podmienené zaslaním opätovnej žiadosti Poskytovateľovi a zaplatením poplatku podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

11. V prípade, že chce Klient ukončiť skôr využívanie Služieb u Poskytovateľa ako je 365 dní, je povinný zaslať na adresu Poskytovateľa písomnú žiadosť o ukončenie využívania Služieb spolu s číslom účtu, kam bude uhradený prípadný preplatok za nedočerpané obdobie. Využívanie Služieb bude ukončené dátumom prijatia písomnej žiadosti Klienta Poskytovateľovi. Platba bude poukázaná Klientovi do 30 dní od ukončenia Služieb. Prevod bude zaťažený aktuálnym administratívnym poplatkom v zmysle cenníka.

12. Služby môže ukončiť Poskytovateľ Klientovi kedykoľvek bez udania dôvodu. V tomto prípade bude Klientovi vrátená alikvotná časť (nevyužité obdobie) poštovou poukážkou na jeho adresu do 30 dní od ukončenia.

13. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o Služby od Klienta bez udania dôvodu. V tomto prípade bude platba do 3 dní refundovaná Klientovi na platobnú kartu, z ktorej uskutočnil platbu.

14. Platbu za Služby nie je možné preniesť na inú osobu.

15. Klient zaplatením poplatku za Služby na webe Poskytovateľa www.alergologiabytca.sk potvrdzuje, že uvedené všeobecné podmienky si prečítal a súhlasí s nimi.

V Bytči, dňa 01.01.2021